Regulamin

 

Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem wynajmu. Akceptacja regulaminu jest konieczna do realizacji usługi.

Zasady rezerwacji apartamentu.
 1. Po zapoznaniu się z ofertą Klient drogą elektroniczną za pomocą systemu rezerwacji dokonuje rezerwacji wstępnej na 15 minut blokując termin. Następnie należy dokonać przedpłaty poprzez system PayPal lub PayU (z możliwością opłacenia całego pobytu lub 40% wartości pobytu wraz z opłatą za sprzątanie) dokonując rezerwacji pełnej wiążącej.
 1. W przypadku rezerwacji wstępnej drogą mailową po uzgodnieniu terminu wynajmu oraz ceny za usługę pracownik firmy Baltic-Apartments przyjmuje rezerwację wstępną w godzinach pracy biura. Do Klienta zostaje przesłane potwierdzenie rezerwacji zawierające: cenę, termin wynajmu, wysokość zadatku i numer konta, na który ten zadatek powinien być wpłacony.
 2. W terminie 3 dni roboczych (o ile nie zostanie ustalone inaczej) Klient wpłaca na konto firmy zadatek w wysokości 30% do 50% całkowitej ceny wynajmu (wysokość zadatku zależna jest od okresu na który ta rezerwacja przypada).
 3. Wpłata zadatku w podanym terminie jest jednoznaczna z zawarciem umowy wynajmu oraz akceptacją regulaminu.
 4. Brak wpłaty w określonym terminie jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji o czym Klient nie musi być poinformowany.
 5. Pozostałą część należności Klient wpłaca gotówką, kartą lub bonem turystycznym w dniu przyjazdu pracownikowi firmy Baltic-Apartments lub przelewem na konto firmy, przy czym środki muszą się znaleźć na koncie najpóźniej w dniu rozpoczęcia wynajmu.
 6. Jakiekolwiek zmiany rezerwacji muszą być dokonane w formie pisemnej i będą zawierane na zasadzie dobrowolnego porozumienia stron.
 7. Klient może dokonać zmian w rezerwacji w terminie do 3 dni przez planowanym przyjazdem. Za zmiany w rezerwacji uznawane będą tylko: dane osobowe Klienta, dane kontaktowe, ilość osób najmujących, pobyt zwierzęcia.
 8. Wszystkie rezerwacje dokonane w Baltic-Apartments są z zasady bezzwrotne, możliwość zwrotu jest ustalana indywidualnie w zależności od okoliczności siły wyższej. Jako siłę wyższą uznawane będą: okoliczności pandemii, wojna, klęski żywiołowe, zakaz przemieszczania się, stan wyjątkowy, zamknięcie granic w przypadku gości zagranicznych, śmierć najemcy lub ciężka choroba.
  Rozpoczęcie i zakończenie wynajmu apartamentu
 1. Klucze zostają przekazane Klientowi zawsze w biurze Baltic-Apartments na ul. Jana Matejki 13/1, 72-600 Świnoujście.
 2. Prosimy o przyjazd w uzgodnionym w rezerwacji dniu, w godzinach 15.00-17.00. Istnieje możliwość przyjazdu w innym czasie, ale musi być on uzgodniony wcześniej. Ewentualna nieobecność Klienta w ustalonym dniu rozpoczęcia wynajmu będzie potraktowana jak zerwanie umowy. W przypadku przybycia Klienta po godz. 17.00 bez wcześniejszych ustaleń zostanie doliczona jednorazowa dodatkowa opłata w wysokości 40 zł lub 10€. Pracownik Baltic-Apartments może odmówić przyjęcia Klienta po godz. 22.00, gdy taka pora przyjazdu nie została wcześniej uzgodniona.
 3. Przy braku zastrzeżeń pracownik firmy Baltic-Apartments dopełnia formalności związanych z zameldowaniem (Klient ma obowiązek przedstawienia dokumentu stwierdzającego jego tożsamość) i rozliczeniem końcowym oraz przekazuje klucze do apartamentu.
 4. Po przejęciu apartamentu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujące się w apartamencie elementy wyposażenia.
 5. Gość ma dwie godziny od meldunku na zgłoszenie wszelkich niedogodności związanych ze standardem jakości apartamentu oraz na zgłoszenie wszelkich usterek. Brak zgłoszenia jest równoznaczny z brakiem zastrzeżeń.
 6. Po zdaniu kluczy w biurze Baltic-Apartments po zakończonym okresie wynajmu, wyznaczony pracownik firmy apartament, dokona, oględzin stanu wyposażenia oraz stanu technicznego apartamentu.
 7. Stwierdzone braki lub uszkodzenia zostaną odtworzone na koszt Klienta. W przypadku konieczności przeprowadzenia, w wyniku zniszczenia, jakichkolwiek prac remontowych Klient może zostać obciążony także kosztami wynajmu w okresie prac odtwórczych.
 8. Za dzieci przebywające na terenie obiektów noclegowych odpowiadają rodzice. Obiekty noclegowe nie posiadają zabezpieczeń chroniących małe dzieci.
 9. Najemca jest zobowiązany do pozostawienia apartamentu w stanie nie gorszym niż po zastaniu go w momencie odbioru kluczy a także pozostawienie naczyń i urządzeń kuchennych w stanie czystości oraz wyniesienie śmieci.
 10. W przypadku zagubienia kluczy Klient zostaje obciążony kwotą minimum 500 zł.- w zależności od wystawionej faktury poprzez firmę wymieniającą zamki.
 11. Prosimy o opuszczenie apartamentu w uzgodnionym dniu do godziny 10.00. W przypadku przedłużenia pobytu, bez wcześniejszego uzgodnienia, Klient może zostać obciążony kolejną dobą hotelową wynajmu za okres w jakim dodatkowo zajmował apartament, a w przypadku gdy nieuzgodniony pobyt uniemożliwia zajęcie apartamentu przez kolejnego Klienta także kosztami dodatkowymi, wynikającymi z niezrealizowanej umowy.
 12. Klucze zostają przekazane pracownikowi firmy zawsze w biurze Baltic-Apartments na ul. Jana Matejki 13/1, 72-600 Świnoujście.
 13. Wcześniejszy wyjazd Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
  Ogólne
 1. Baltic-Apartments nie odpowiada za prace remontowe i wykończeniowe w budynku i wokół niego oraz wszelkich immisji w szczególności hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 2. Za dodatkową opłatą Klient może skorzystać z dodatkowej wymiany ręczników, bielizny pościelowej, sprzątania. (dodatkowa opłata ze względu na pranie itp.)
 3. Rzeczy pozostawione w apartamencie Baltic-Apartments odsyła na prośbę oraz koszt klienta. W innym przypadku po okresie 3 miesięcy zostaną one oddane na cele charytatywne.
 4. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne rzeczy, pieniądze i dokumenty pozostawione w apartamencie, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu parkingowym.
  Pobyt Gości  
Podczas pobytu prosimy Gości o przestrzeganie poniższych zasad:
 1. W apartamencie może mieszkać maksymalnie tylko taka ilość osób jaka została przedstawiona w ofercie wynajmu.
 2. Pobyt zwierząt musi być uzgodniony z wynajmującym.
 3. Prosimy o niepalenie wewnątrz pomieszczeń.
 4. Prosimy o zachowanie ogólnie przyjętych norm zachowania społecznego w tym, w szczególności, ciszy nocnej (od godz. 22.00 do 6.00).
 5. Niezastosowanie się Klientów do powyższego może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Klientowi nie należy się zwrot kosztów wynajmu.
 6. Podczas pobytu gość ma możliwość zgłaszania wszelkich spraw związanych z pobytem, w tym również ewentualnych szkód i awarii osobiście w siedzibie firmy lub pod numerem telefonu do biura (0048 797988992).
 7. Jeżeli w czasie pobytu gość jest niezadowolony z jakości usług lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od Baltic-Apartments, prosimy ten fakt natychmiast zgłosić.
  Polityka ochrony prywatności
 1. Administratorem danych osobowych klienta jest Baltic-Apartments.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer dowodu osobistego.
 3. Baltic-Apartments może przetwarzać ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki serwisu oraz wprowadzania usprawnień w serwisie.
 4. Baltic-Apartments na podstawie właściwych przepisów prawa niemieckiego i polskiego jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych klienta w celu korzystania z usługi i dokonania rezerwacji.
 5. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, w szczególności na przekazywanie jego danych osobowych Baltic-Apartments w celu realizacji umowy.
 6. Baltic-Apartments zapewnia ochronę przekazanych przez klienta danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo właściwe w zakresie danych osobowych.
 7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania rezerwacji i wykonania usługi najmu apartamentów.
 9. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zasady zawarte w niniejszym punkcie proszony jest o nie korzystanie z usług oferowanych w ramach strony internetowej baltic-apartments.pl oraz biura Baltic-Apartments w Świnoujściu.
 

Życzymy naszym Klientom miłego wypoczynku w naszych apartamentach!

zespół Baltic-Apartments